Plan dnia

7.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Kontakty indywidualne-rozmowy. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.45

Przygotowanie do śniadania. Czynności osobiste i higieniczne. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych. Modlitwa przed posiłkiem.

8.15 – 9.15

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie. Modlitwa po posiłku. Przygotowanie do zajęć.

9.15 – 10.15

Realizacja treści programowych z zakresu; edukacji religijnej, społeczno-moralnej, zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, matematycznej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do pisania i czytania, język angielski.
Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci poprzez kontakt z literaturą, muzyką i sztuką.
Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw konstrukcyjno – technicznych.

10.15 – 10.45

Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka lub przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub na placu zabaw. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

10.45 – 11.45

Organizowanie gier i zabaw ruchowych, zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prac gospodarczych, porządkowych, ogrodniczych itd.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne. Modlitwa przed posiłkiem.

12.00 – 12.30

Obiad. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu. Modlitwa po posiłku.

12.30 – 14.15

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Indywidualna praca z dziećmi. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Zajęcia dodatkowe wg programów własnych dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach (umuzykalnienie, gimnastyka korekcyjna, plastyka, szachy).

12.30 – 14.15

Tylko I grupa (biedronki) – leżkowanie

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności osobiste i higieniczne. Zabawa ruchowa organizowana z całą grupą. Modlitwa przed posiłkiem.

14.30 – 15.00

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się przy stole, prawidłową postawę. Modlitwa po posiłku.

15.00 – 17.00

Samodzielne planowanie i organizowanie przez dzieci zabawy w sali lub na powietrzu. Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci. Czytanie literatury dziecięcej. Zajęcia indywidualne, korekcyjno-wyrównawcze. Kończenie prac plastycznych. Prace porządkowe. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.